0774 960 857              Luni - Vineri: 8:00 - 18:00                  Sâmbătă: 9:00 - 13:00                  contact@lebada.ro
Lebada Magazin Online - Calitate la pret special

 • Lebada Magazin Online - Calitate la pret special
  Regulament cu privire la desfasurarea campaniei Tombola Toamnei” in cadrul magazinelor Lebăda si online pe www.lebada.ro in perioada 21 septembrie – 30 octombrie 2020

  1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI 1.1. Organizatorul Campaniei Tombola Toamnei” denumita in continuare „Campania” este Lebăda SRL, denumit in continuare „Organizatorul”, cu sediul Str. Gheorghe Baritiu nr. 27, Satu Mare, Romania, Cod unic de inregistrare: RO647024, Nr. Reg. Comertului: J30/1069/1991, IBAN: RO63BRDE310SV19238363100
  Banca: BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA
  2. DURATA CAMPANIEI 2.1. Campania se desfasoara in perioada 21 septembrie 2020 – 30 octombrie 2020.
  3. DREPTUL DE PARTICIPARE 3.1. In Campanie sunt inscrise toate persoanele fizice, care au cel putin varsta de 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei, 21 septembrie 2020, si care au cumparat produse in valoarea de cel putin 150 lei din magazinele Lebăda, in perioada 21 septembrie 2020 – 30 octombrie 2020. 3.2. Pentru cumparaturile realizate in magazinele Lebăda, validarea se va face pe baza de act de identitate al cumparatorului si bon fiscal in original. 3.3. Angajatii Organizatorului, precum si sotul/sotia ori rudele pana la gradul al patrulea ale acestora nu au dreptul sa participe la Campanie.
  4. MECANISMUL CAMPANIEI 4.1. Este inscrisa in Campanie orice persoana care indeplineste conditiile de participare mentionate la pct. 3. 4.2. Participarea se realizeaza pe baza numarului de bon fiscal pentru cumparaturile realizate in magazinele Lebăda.
  5. PREMII 5.1. In cadrul prezentei Campanii, Organizatorul ofera drept premii: premiul I produse din magazinele Lebada in valoarea de 3000 lei, premiul II produse din magazinele Lebada in valoarea de 2000 lei, iar premiul III produse din magazinele Lebada in valoarea de 1000 lei, valoarea premiilor include TVA. 5.2. Valoarea totala maxima estimata a celor 3 (trei) premii acordate este de 6000 (sasemii) de lei. 5.3. Contravaloarea sumei va fi acordata in produse achizitionate din magazinele Lebada.

  6. DESEMNAREA TALOANELOR CASTIGATOARE 6.1. Desemnarea taloanelor castigatoare se va face prin tragerea la sorti din data de 30 octombrie 2020.

  7. VALIDAREA CASTIGATORILOR 7.1. Lista taloanelor castigatoare va fi afisata pe www.lebada.ro in data de 31.10.2020. 7.2. Castigatorii isi pot revendica premiul pana in data de 16.11.2020. 7.3. Revendicarea premiilor se realizeaza numai in magazinele Lebăda. 7.4. Pentru cumparaturile realizate in magazinele Lebăda, validarea se va face pe baza de act de identitate al cumparatorului si bon fiscal in original. 7.5. In vederea indeplinirii obligatiilor financiar-contabile, Organizatorul va solicita si colecta de la castigator Codul Numeric Personal, potrivit dispozitiilor Codului fiscal, prin intermediul procesului verbal de atribuire a premiului. 7.6. Organizatorul va acorda numarul de premii care au fost revendicate si validate. Premiile nerevendicate raman in proprietatea Organizatorului. 7.7 Conform legislatiei in vigoare, Organizatorul este obligat sa faca publice numele castigatorilor si castigurile acordate – acestea se vor publica pe www.lebada.ro in data de 31 octombrie 2020.
  8. TAXE SI IMPOZITE 8.1. Plata impozitelor aferente veniturilor sub forma de premii obtinute de catre castigatorii Campaniei se va realiza de catre Organizator, in conformitate cu prevederile legale aplicabile.
  9. REGULAMENTUL CONCURSULUI 9.1. Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant (si/sau participant), pe website-ul www.lebada.ro, in fiecare magazin Lebăda, precum si la sediul Organizatorului, cu sediul in Str. Gheorghe Baritiu nr. 27, Satu Mare, Romania, Cod unic de inregistrare: RO647024, Nr. Reg. Comertului: J30/1069/1991, IBAN: RO63BRDE310SV19238363100
  Banca: BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA
  10. FORTA MAJORA 10.1. Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. 10.2. Daca intervine o situatie de forta majora care impiedica si/sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei Tombola Toamnei”, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata conform art. 1351 si urmatoarele din Codul Civil. 10.3. Daca Organizatorul invoca forta majora este obligat sa comunice participantilor Campaniei Tombola Toamnei” existenta acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora. 10.4. Cazul de forta majora va fi comunicat pe website-ul www.lebada.ro.
  11. INCETAREA CAMPANIEI 11.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a inceta prezenta Campanie pe parcursul desfasurarii Campaniei cu mentiunea ca incetarea va fi adusa la cunostinta participantilor si a publicului prin intermediul site-ului www.lebada.ro cu 24 de ore inainte de incetarea efectiva. 11.2. Prezenta Campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora si/sau in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua si/sau in cazul schimbarii cadrului legislativ, astfel incat organizarea si desfasurarea Campaniei cu caracter promotional sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect sau face imposibila desfasurarea Campaniei.
  12. PRELUCRAREA SI PROTECTIA DATELOR PERSONALE 12.1. Prelucrarea datelor cu caracter personal are loc in baza Regulamentului U.E. nr. 679 din 27 aprilie 2016, privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, denumit in continuare ”RGPD”. 12.2. Informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal se regaseste in Anexa nr. 1 la Regulamentul Campaniei si face parte integranta din acesta.
  13. TEMEIUL LEGAL 13.1. Prezentul Regulament este in conformitate cu prevederile O.G. nr 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, H.G. nr 333/2003 – Norme metodologice de aplicare a O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata.
  14. LITIGII 14.1. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri, decizia comisiei desemnate de catre Organizator este definitiva. 14.2. Prin decizia de participare la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament. 14.3. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti.
  15. CONTESTATII 15.1. Cererea scrisa a participantilor la Campanie in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului regulament trebuie depusa la sediul Organizatorului in termen de maxim 48 (patruzecisiopt) de ore de la anuntarea numelui castigatorului, orice sesizare in acest sens, depusa dupa trecerea termenului de mai sus nu va fi luata in considerare. Intervalul urmator de 15 (cincisprezece) zile calendaristice este destinat solutionarii eventualelor contestatii care ar putea fi formulate conform celor mentionate anterior.


  16. ALTE REGLEMENTARI 16.1. In caz de tentativa sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte indreptate impotriva si la adresa Organizatorului sau a Partenerilor acestuia, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv dar fara a se limita la descalificarea participantilor la Campanie . 16.2. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru orice fapt care determina imposibilitatea validarii unui castigator, cauzata de schimbarea adresei de e-mail a participantului sau neprimirea, necitirea corespondentei de catre acesta, etc. Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditiile normale conform celor prezentate, insa nu isi asuma raspunderea pentru eventualele nemultumiri, contestatii ale participantiilor, care nu vizeaza incalcari ale cadrului legislativ in vigoare. 16.3. Prezentul Regulament de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe website-ul www.lebada.ro sau poate fi solicitat la adresa sediului Organizatorului din Str. Gheorghe Baritiu nr. 27, Satu Mare, Romania, Cod unic de inregistrare: RO647024, Nr. Reg. Comertului: J30/1069/1991, IBAN: RO63BRDE310SV19238363100
  Banca: BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA 16.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament pe parcursul desfasurarii Campaniei (cum ar fi dar fara a se limita la modificarea datelor, modificarea duratei Campaniei etc.),cu mentiunea ca eventualele modificari vor fi aduse la cunostinta participantilor si a publicului prin intermediul website-ului www.lebada.ro.
  Organizatorul Campaniei Tombola Toamnei” LEBĂDA SRL Director General, Vasile Pa?ca

  Anexa nr. 1 la Regulamentul Campaniei Tombola Toamnei” Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal
  Sectiunea 1 – Organizatorul Organizatorul Campaniei ”Lebădadenumita in continuare „Campania” este LEBĂDA SRL., denumit in continuare „Organizatorul”, cu sediul in Str. Gheorghe Baritiu nr. 27, Satu Mare, Romania, Cod unic de inregistrare: RO647024, Nr. Reg. Comertului: J30/1069/1991, IBAN: RO63BRDE310SV19238363100
  Banca: BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA, legal reprezentata prin Vasile Pa?ca, in calitate de Director General.
  Sectiunea 2 – Categoriile de persoane vizate Categoriile de persoane vizate (persoane fizice) ale caror date sunt prelucrate, in conformitate cu art. 12 din Regulamentul Campaniei, sunt urmatoarele: 2.1. Persoane vizate Participanti la Campanie; 2.2. Persoane vizate Castigatori ai Campaniei.
  Sectiunea 3 – Categoriile de informatii si date personale prelucrate Categoriile de informatii si de date cu caracter personal colectate si ulterior prelucrate, in conformitate cu art. 12 din Regulamentul Campaniei, sunt: 3.1. De la persoanele vizate Participanti sunt colectate si ulterior prelucrate informatii privind:
  • Numarul bonului fiscal, in cazul cumparaturilor din magazinele Lebăda.
  • Numele si prenumele, numarul de telefon, precum si adresa de domiciliu a tuturor persoanelor care doresc sa participe la campanie si care sunt obligate sa completeaza talonul pentru tombola cu datele mai sus mentionate.
  3.2. De la persoanele vizate Castigatori sunt colectate si ulterior prelucrate datele personale privind: - Numele si prenumele. - Date privind bonul fiscal/factura fiscala. - Codul numeric personal, daca premiul depaseste valoarea de 600 de RON. Codul numeric personal va fi colectat de Organizator la momentul revendicarii premiului si prelucrat intern de Organizator numai in vederea indeplinirii obligatiilor legale din domeniul fiscal (art. 110 din Codul fiscal), respectiv pentru retinerea si virarea la bugetul de stat a impozitului aferent premiului, doar daca valoarea premiului depaseste 600 de RON.
  Sectiunea 4 – Scopul prelucrarii datelor, locul prelucrarii, transferul datelor personale Datele cu caracter personal ale Participantilor si Castigatorilor la Campanie vor fi prelucrate de Organizator, pentru urmatoarele scopuri:
  1. . Organizarea si desfasurarea Campaniei, desemnarea si validarea Castigatorilor, atribuirea premiilor;
  2. . Indeplinirea obligatiilor financiar-contabile ale Organizatorului;
  3. . Publicarea listei castigatorilor cu numele acestora si castigurile acordate..
  Datele personale sunt prelucrate intern de catre Organizator prin mijloace tehnice adecvate din punct de vedere al securitatii acestora, pe teritoriul Romaniei, fara a fi transferate in state terte. Stocarea datelor pe plan intern al Organizatorului are loc in conditii de securitate si confidentialitate.
  Sectiunea 5 – Temeiul legal al prelucrarii Pentru scopul de prelucrare de la Sectiunea 4, pct. 1, temeiul legal este art. 6 alin. 1 lit. (f),din RGPD. Interesul legitim al Organizatorului consta in organizarea unei loterii publicitare pentru rasplatirea fidelitatii clientilor, prin premierea aleatorie a unora dintre acestia, dupa o tragere la sorti. Pentru tragerea la sorti se vor folosi date pseudonimizate (bon fiscal, talon completat) si singurele persoane identificate direct si contactate vor fi castigatorii. Pentru scopurile de prelucrare de la Sectiunea 4, pct. 2 si pct. 3, temeiul legal este art. 6 alin. 1 lit. (c) din RGPD, respectiv indeplinirea obligatiilor legale impuse Organizatorului de anumite prevederi din Codul fiscal si din Ordonanta Guvernului nr. 99/2000.
  Sectiunea 6 – Categorii de destinatari/terti ai datelor personale Categoriile de date personale colectate de la Participanti si Castigatori, prevazute la Sectiunea 3, care sunt ulterior prelucrate, in conformitate cu art. 12 din Regulamentul Campaniei, sunt dezvaluite, puse la dispozitia si/sau diseminate, total sau partial, la nevoie si in functie de scopul prelucrarii, urmatoarelor categorii de destinatari si terti: 6.1. Persoane imputernicite ale Organizatorului (furnizori de servicii de IT, inclusiv furnizorul sistemului de tragere la sorti); 6.2. Terti (autoritati publice competente).
  Sectiunea 7 – Durata de stocare a datelor Datele cu caracter personal ale tuturor Participantilor, inclusiv ale celor declarati necastigatori vor fi stocate de Organizator, pe plan intern, pentru maxim o luna de zile de la data incetarii Campaniei, cu exceptia cazului cand exista contestatii primite, caz in care termenul va fi prelungit pana la finalizarea definitiva si irevocabila a contestatiei respective. Datele personale ale Castigatorilor si documentele aferente Campaniei, (proces verbal de atribuire a premiilor, factura),vor fi stocate intern de Organizator timp de 10 ani, potrivit legislatiei fiscale aplicabile.
  Sectiunea 8 – Securitatea prelucrarii si confidentialitatea datelor personale Datele cu caracter personal sunt prelucrate de catre Organizator, pe plan intern, pe intreaga durata a prelucrarii, prin mijloace tehnice adecvate din punct de vedere a securitatii datelor. Organizatorul se asigura, in mod constant, ca mjloacele de prelucrare utilizate sunt securizate si actualizate, in mod corespunzator, pentru a preveni eventuale incalcari ale securitatii datelor. Aceste masuri sunt documentate la nivelul Organizatorului.
  Sectiunea 9 – Drepturile specifice persoanelor vizate Pe durata prelucrarii, Participantii si Castigatorii Campaniei beneficiaza, in mod gratuit, de urmatoarele drepturi specifice: -dreptul de a-si retrage consimtamantul cu privire la prelucrare, oricand, atunci cand prelucrarea are loc in baza acestuia, cu mentiunea ca retragerea consimtamantului va produce efecte numai pentru viitor, ca atare, prelucrarea efectuata in baza acestuia este legala, atat timp cat consimtamantul a fost valabil exprimat si nu a fost retras; -dreptul de acces la datele cu caracter personal; -dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal; -dreptul la stergerea datelor cu caracter personal; -dreptul la restrictionarea prelucrarii; -dreptul la opozitie; -dreptul la portabilitatea datelor, dupa caz; -dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor. Participantii si Castigatorii isi pot exercita drepturile specifice, printr-o cerere, intocmita in forma scrisa, datata, transmisa Organizatorului la adresa: Str. Gheorghe Baritiu nr. 27, Satu Mare, Romania, Cod unic de inregistrare: RO647024, Nr. Reg. Comertului: J30/1069/1991, IBAN: RO63BRDE310SV19238363100
  Banca: BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA. Organizatorul va raspunde la cereri in termen de o luna de zile, de regula. Participantii si Castigatorii au si dreptul de a se adresa justitiei sau autoritatii nationale de supraveghere (A.N.S.P.D.C.P. - www.dataprotection.ro)
  Stimati clienti,

  In data de 31 octombrie 2020 a avut loc extragerea premiilor tombolei toamnei Lebada.

  Castigatorii sunt:

  Varga Paul Norbert - cumparaturi in valoare de 3000 lei din magazinele Lebada
  Goste Renata - cumparaturi in valoare de 2000 lei din magazinele Lebada
  Veres Andrea - cumparaturi in valoare de 1000 lei din magazinele Lebada
  Olah Krisztian - produse Lasselsberger Knauf in valoare de 600 lei
  Vastag Carolek -  produse Lasselsberger Knauf in valoare de 400 lei
  Dobie Adelin - produse Lasselsberger Knauf in valoare de 200 lei
  Tuturas Flavia - vas WC suspendat cu capac

  Premiile in cumparaturi sunt inclusiv TVA.

  Castigatorii isi pot revendica premiul pana in data de 16.11.2020. 

  Revendicarea premiilor se realizeaza numai in magazinele Lebăda. 

  Pentru cumparaturile realizate in magazinele Lebăda, validarea se va face pe baza de act de identitate al cumparatorului si bon fiscal in original.
  Mesaje  Pentru a vedea mesajele trebuie sa va
  Autentificati
  Abonare la newsletter
  Abonare


  sicap

  Verified by VISA MasterCard SecureCode
  powered by
  Folosim cookies pentru a va oferi o experienta mai buna - Detalii